00:00
00:00
View Profile KoromiKun
Koromi @KoromiKun

19, Male

Musico

Mexico

Joined on 10/24/18

Level:
5
Exp Points:
221 / 280
Exp Rank:
204,039
Vote Power:
4.28 votes
Rank:
Civilian
Global Rank:
0
Blams:
0
Saves:
0
B/P Bonus:
0%
Whistle:
Normal